A+

6/recent/ticker-posts

Hamenus Kiak, Governu Timor-Leste sei Hari’i Uma Rihun 55


Depok – Primeiru Ministru Timor  Leste Xanana Gusmão hala’o tarjetu to’o tinan 2015 governu sei kontrui uma rihun Lima Nulu Resin Lima ba ema kiak sira , ne’e hanesan pasu ida atu hamenus kiak iha Timor-Leste.
Mais menus rihun 55 ne’e sei kontrui no ninia tarjetu reamata iha 2015 no sei fasilita mos ho be mos no saniamentu ne’ebé diak.  ”ne’e atu hamenus kiak, hahú husi tinan ne’e ami komesa konstrui ona uma iha sub distrito ba ema kiak sira no fasilita mos ba sira Estrada, saude no edukasaun,”dehan Nia iha tersa ne’e hafoin vizita ba Universidade Indonesia (UI)  tersa ne’e (22/03).
Xanana mos promote atu aumenta mos ba atendementu publiko no sei hala’o governasaun ne’ebé diak no transparante inklui lanca mos ho portal transparancia hodi bele fó asesu ba ema hotu.
“alein de ne’e ami sei kontinua esforsu atu kria kampu de trabalho komesa husi setor privadu no estadu nian ne’ebé sei paresiru stratéjiku atu dezenvolve nasaun ne’e,” Nia hatutan. Xanana mos informa katak governasaun AMP mos sei kontinua atu hadia ubanizasuan ba cidade Dili atu nune’e komunidade sira bele moris hanesan. “ami nia nasaun sei foun no sei nurak, ami esforsu atu kontinua hadia ekonomia povu nian,” Xanana Hakotu.(TimorExpose)

Posting Komentar

0 Komentar